خودتراش 3لبه زنانه بلیستر (3عددی)
سوپر هومکس

12 بسته 3عددی در هر باکس

 6باکس در هر کارتن
 12*6=72 بسته در هر کارتن
   
سه لبه زنانه بلیستر